The dance for life/ Ahsas project

(Bilden har inget sammanhang med texten nedanför)

English translation under.

Enligt statistiken har ett av två barn i Indien blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp, 53% av barnen har rapporterat att de varit utsatta för en eller flera former av övergrepp. Indien har det högsta antalen av sexuella övergrepp mot barn i världen. 19% av världens barn bor i Indien. Source: National study on child abuse in april 2007, ministry of women and child development-Indian Government. Det här är horribla fakta och en fruktansvärd verklighet för många av världens barn.

Jag har varit bosatt i Indien under stora delar av mitt vuxna liv. När jag hörde fakta angående övergreppen så kände jag att något måste göras. Jag startade ett dansprojekt i Indien 2010 som jag kallar för The Dance for life Project, där utsatta barn får lektioner i dans och dans som terapi.

Att dansa fungerar som mirakel medicin för de här barnen. Genom rytm och lek finner de en väg tillbaka till livsglädje, självförtroende och gemenskap. Just nu växer det här projektet i Mumbai via mina Indiska vänner som arbetar som danslärare vid EMDC dansskola i Mumbai. De har ett program som heter Ahsas där de åker ut till barnhem och center, undervisar dans och rehabiliterar med dansterapi. EMDC blev i år utsedd som den bästa dansskolan i Mumbai. Barnen som får ta del av projektet får även en chans att utbilda sig som danslärare i framtiden.

Varje år arrangeras en stor show där barnen får en chans att uppträda inför en större publik  något som verkligen är  stort för dem. Det ger ett ökat självförtroende att få visa upp vad de lärt sig. I år har även de äldre ungdomarna från EMDC framfört en koreografi som belyser problemen i en nationell turné som rest runt i landet, något som skapat diskussioner i Indisk media. Se koreografin här: http://www.youtube.com/watch?v=JgQJmp4AUYQ

Vårt mål är att förändra situationen och att nå fram med information till den yngre generationen som har kraften att påverka framtiden. Jag samlar nu in pengar till de här projekten där jag personligen lämnar över donationerna till Sumeet Nagdev som är ägare av EMDC dansskola, samt till organisationen Arpan som arbetar med sexuellt utnyttjade barn och med att sprida information och öka kunskapen runt problemet.

Vi tar tacksamt emot alla bidrag stora som små! Kontonummer donationer: Swedbank 8166-1,993 057 191-5 . Internationell överföring sker via kontonr: IBAN SE 8000 0816 6199 3057 1915. BIC: SWEDSESS: Skriv namn, evt företagsnamn och mailadress så skickas kvittering samt ett certifikat på att ni stödjer projektet.   

www.dancewithemdc.com 

www.arpan.org.in   

According to statistics, one of two children in India have been subjected to some form of sexual abuse, 53% of children reported that they were exposed to one or more forms of abuse. India has the highest numbers of child sexual abuse in the world. 19% of the world's children live in India. Source: National study on child abuse in April 2007, ministry of women and child development-Indian Government. These are horrible facts and a terrible reality for many children around the world.

I have lived in India for much of my adult life. When I heard the facts about the abuse, I felt that something must be done. I started a dance project in India in 2010 which I call The Dance for Life Project, where vulnerable children receive lessons in dance and dance therapy.

To dance acts as a miracle cure for these children. Through the rhythm and play, they find a way back to happiness, confidence and fellowship. Right now this project is growing in Mumbai via my Indian friends who work as a dance teachers at EMDC dance school in Mumbai. They have a program called Ahsas where they go out to orphanages and centers,teaching dance and rehabilitates with dance therapy. EMDC was this year named as the best dance company in Mumbai. The children who takes part of the project will also get a chance to train as teachers of the future.

Every year there is a big show where children get a chance to perform before a larger audience something that is really great for them. It gives more confidence to present what they have learned. This year, the senior dancers and Sumeet Nagdev from EMDC made a choreography that highlights the problems in a national tour that traveled around the country, which created the discussions in the Indian media. See choreography follows:

http://www.youtube.com/watch?v=JgQJmp4AUYQ

Our goal is to change the situation and to reach with the information to the younger generation that has the power to influence the future. I am now collecting money for these projects which I personally hand over donations to Sumeet Nagdev the owner of the EMDC dance school, and to the organization Arpan who work with sexually abused children and to disseminate information and raise awareness around the problem.

We gratefully accept all contributions large and small! Account donations: Swedbank 8166 to 1.993 057191-5. International transfer via the account number: IBAN GB 8000 0816 6199 3057 1915th BIC SWEDSESS: Enter your name, evt company name and address to send the acknowledgment and a certificate that you will support the project.

www.dancewithemdc.com

www.arpan.org.in

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)